2012 © Copyright Ing.Igor Zajac, Bratislava, Slovakia, All right reserved    |    webadmin © created by Miňo

Po podpísaní zmluvy o dielo a zložení zálohy v dohodnutej výške,
sa najprv presne zameria dispozícia priestoru schodiska
a zábradlia - schodiskový priestor a zameranie sa spracuje vo forme dispozičných výkresov. Do spracovaného zamerania sa na mieru navrhne schodisko a zábradlie vrátane nosnej konštrukcie, detailov, postupu montáže a pod. - projektová dokumentácia schodísk
a zábradlí.


Projekt schodísk a zábradlí (predovšetkým kotvenie zábradlí) sa prekonzultuje a odsúhlasí s projektantom a objednávateľom.
Na základe odsúhlasenej výkresovej dokumentácie so zakomponovanými pripomienkami, resp. návrhmi, sa spracuje
výrobná dokumentácia a šablóny, podľa ktorých sa vyrobia
príslušné komponenty schodiska a zábradlí.

V prípade potreby sa v procese prípravy výroby a odsúhlasovania celkového dizajnu schodiska, vyhotoví schodisko v 3D grafike resp.
sa spracuje vizualizácia predmetného schodiska.

Po dohodnutí termínu predmontáže (ak je potrebné schodisko alebo zábradlie predmontovať u zákazníka) sa schodisko a zábradlia predmontujú. Po odsúhlasení predmontáže (schválenie prevedenia detailov, kotvenia a pod.) sa schodisko a zábradlie demontujú na povrchovú úpravu podľa použitého materiálu (pieskovanie, brúsenie, tmelenie, odmasťovanie, lakovanie a pod.).

Po vykonaní potrebných úprav v interiéry, pracovníci našej firmy definitívne schodisko a zábradlie namontujú. Do používania sa odovzdávajú prostredníctvom odovzdávacieho protokolu, ktorý je súčasne i záručným listom. Súčasťou dodávky schodiska je
technická správa k schodisku s uvedením spôsobu údržby
jednotlivých komponentov.

Pretože schodiská, zábradlia a dvere sa vyrábajú zákazkovo, cena
sa stanovuje individuálne formou cenovej ponuky.

Veríme, že pri plnení Vašich predstáv o kvalitnom bývaní a životnom prostredí, bude naša firma pre Vás spoľahlivým a pružným partnerom ako po stránke dizajnérskej a termínovej, tak aj po stránke kvality.

POSTUP
.... pri spracovaní zákazky